DIACONIE

Visie
De diaconie streeft naar het handhaven en waar mogelijk verbeteren van een vernieuwende aanpak van het diaconaal werk die aansluit bij de actuele situatie in de wereld waarin de kerk zich bevindt.
De diaconie heeft als visie binnen een termijn van 4 jaar een nauwere band en samenwerking te realiseren tussen de gemeente en de diaconie om zo het diaconale werk van de Gereformeerde Kerk Krabbendijke naar een hoger niveau te brengen.
Dit wil de diaconie bereiken door een praktische invulling te geven aan het jeugddiaconaat, opstarten van sprekende langetermijn projecten en het in kaart brengen van de diaconale nood binnen de gemeente.

Taken
Taken en activiteiten van de diaconie:
•Het ondersteunen van de gemeente bij het uitvoeren van haar diaconale taak.
•Het vormen, uitvoeren en beheersen van beleid met betrekking tot diaconale werken.
•Waar nodig het concreet bieden van diaconale steun, op praktisch en/of financieel vlak, persoonlijk of algemeen, binnen de gemeente of daar buiten zonder aanzien des persoons.
•Beheer van de financiële middelen van de diaconie.
•Financiële administratie met betrekking tot collecten en giften. •Beheer en distributie van collectemunten.
•Opstellen van het collecterooster.
•Acties voor diaconale doelen formuleren, vormgeven en uitvoeren, waaronder;
◦Vaststellen ACD doelen;
◦Inspelen op actuele noden en rampen;
◦Actie schoenendoos.
•Het beschikbaar stellen en distribueren van kerkdiensten via de kerktelefoon en geluidsdragers zoals CD's.
•Organiseren van de auto-ophaaldienst voor mensen die afhankelijk zijn van derden voor vervoer naar de kerk.
•Organiseren van de bloemendienst.
•Organiseren van het tot stand komen en distribueren van de dankdagbakjes.
•Het persoonlijk afgeven van de Filippus dagboekjes bij ouderen en langdurig zieken in de gemeente.