Beleidsplan 2021-2025

Beleidsplan 2021-2025 Gereformeerde Kerk Krabbendijke
Woord vooraf

Het beleidsplan 2021 – 2025 beschrijft onze gemeente evenals eerdere beleidsplannen als ‘een gemeente die viert, leert en dient’ .
In voorbereiding op het opstellen van het onderliggende beleidsplan voor de periode van de volgende vijf jaar ( 2021 – 2025 ) heeft de kerkenraad een aantal keren gesproken over punten van zorg, vervolgens wat onze krachten en hulpbronnen daarin zijn en tenslotte wat doelen kunnen zijn ter verbetering. In deze gesprekken blijkt het kernwoord: betrokkenheid.

Opzet en inhoud
Het beleidsplan 2021 –2025 begint met een inleiding met verdere uitleg over de opzet en inhoud (par. 1). De volgende paragraaf beschrijft de geschiedenis van onze gemeente en daarna gaat het ook over onze missie: gemeente zijn als een Bijbelse opdracht (par. 2).

Vervolgens treft u een overzicht van deelbeleidsplannen aan. Iedere geleding in onze gemeente ( groep / commissie ) heeft op grond van onze missie zelf een deelbeleidsplan gemaakt met o.a. taak, doelstelling en plannen voor de komende vijf jaar.

Elk seizoen doelgericht(er) bezig
In ieder deelbeleidsplan staat ook een werkplan per jaar met speerpunten voor die periode. Men zal proberen de doelen daarin te bereiken en daarvan wordt dan jaarlijks verslag uitgebracht aan de kerkenraad. Per jaar wordt dan duidelijk of doelen zijn behaald, wat leerpunten zijn voor een volgend seizoen etc.

Zo wordt het beleidsplan een werkdocument waarmee samen wordt gewerkt aan gemeente-zijn in groeiende betrokkenheid. De basis van waaruit we werken is en blijft ons geloof en vertrouwen in de levende God en Zijn beloften. Net als in het vorige beleidsplan wijzen we op de woorden van Psalm 127: “Zo de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan.” (Psalm127:1)

Krabbendijke, november 2021

Namens de kerkenraad
A. Dommisse (preses)

1. Inleiding

Aanleiding

De directe aanleiding voor het schrijven van een nieuw beleidsplan is tweeledig:
1. Het huidige beleidsplan is geëindigd
2. Het huidige beleidsplan dient geëvalueerd en geactualiseerd te worden.

Hoogste tijd om de visie levend te houden, door steeds opnieuw als kerkenraad en gemeente hierover in gesprek te zijn.

Het beleidsplan als proces
Het vorige beleidsplan is te classificeren als een document dat op de eerste plaats een weergave was van de activiteiten en ideeën op een bepaald moment, van een bepaalde groep. Maar het verdween grotendeels in een la en werd er niet vaak uitgehaald. Doelen waren vaak het handhaven van het bestaande of waren niet altijd in concrete haalbare en motiverende termen beschreven en dienden niet voor de verschillende geledingen als leidraad. Dat moest anders. Er werd een traject in gang gezet om vanuit een statisch beleidsplan te komen tot een levend geheel, waar werkelijk uit gewerkt wordt.

Meedenken in beleid
Een belangrijke fase in het tot stand komen van het beleidsplan 2021-2025 is geweest dat alle geledingen (groepen, commissies) zijn gevraagd aan de hand van het bovenstaande na te denken over hun taken, en hun opdracht om aan de hand daarvan te komen tot het schrijven van hun eigen stukje visie en beleid (als deel van het grotere geheel)
Dit resulteerde in de verschillende deelbeleidsplannen van de groepen of commissies. Zie hoofdstuk 3. De verschillende geledingen (groepen en commissies) werden voorafgaand aan het schrijven van hun deelbeleidsplannen uitgedaagd ook een onderdeel op te nemen rondom hun visie op betrokkenheid. In het beleidsplan 2021-2025 is dit door alle geledingen geactualiseerd.

Nu hebben alle betrokkenen zelf weer nagedacht aan de hand van dezelfde vragen: die kun je samenvatten als: wie zijn wij? wat doen wij? en met het oog op wie en wat? In de deelbeleidsplannen van elke geleding lezen we telkens na een inleiding over: doelstelling, activiteiten, streven voor de komende vijf jaar en een werkplan voor één seizoen (b.v. 2021-2022), verbindingen en hoe na verloop van een periode wordt geëvalueerd.

Bij het punt ‘verbindingen’ wordt vermeld hoe men als een groep contacten en/of raakpunten heeft met andere groepen / commissies. Daar is communicatie wenselijk: naar elkaar over elkaars activiteiten: informeren, activeren, organiseren en evalueren.

Zorg
Betrokkenheid wordt op een aantal punten gemist: dat is een zorg. De zorg betreft de gemeente in haar volle breedte: matige opkomst bij startactiviteiten, matige opkomst gemeentevergaderingen, ontbreken van geloofsgesprekken etc. Wat specifieker: dalende aantallen bezoekers middagdiensten hetgeen heeft geleid tot het afschaffen van de middagdiensten per 1 januari 2020, een kleine groep bij het koffiedrinken op zondagmorgen, weinig aan enthousiasme voor jeugdactiviteiten, het vaak ontbreken van een duidelijke motivering van ouders naar hun jongeren en een reeds jarenlang weliswaar stabiele financiële situatie, maar zonder inflatiecorrectie of groei.

Hulpbronnen
Het is een dankbare vaststelling dat we als gemeente van Christus gelukkig ook beschikken over hulpbronnen. Grootste en belangrijkste hulpbron is God en Zijn Woord waarin Hij ons Zijn beloften schenkt (de Bijbel). Dat Woord is leidraad: in de woorden van Psalm 119: 40 ‘een lamp voor onze voet en een licht op ons pad’: ook in gemeente-zijn.
Verder zijn hulpbronnen de erediensten, kerkenraad en predikant, het pastoraal omzien naar elkaar, het feit dat we een groeiende gemeente zijn met veel gezinnen en grote aantallen kinderen en jongeren, veel vrijwilligers (ook in commissies etc.) en kringen.

Doelen
Na de gesprekken over het bovenstaande zijn doelen geformuleerd om de betrokkenheid in de gemeente te vergroten. Een aantal van deze doelen zijn: het vergroten van enthousiasme en motivatie bij de jongeren in onze gemeente (en hun ouders), méér pastorale aandacht door het wijzigen van de opzet van het pastoraat (b.v. door wijkouderling, diaken, en wijkbezoekers), aanvulling van muziekvormen in de erediensten.
Verder het stimuleren van deelname aan de bijbelstudiegroepen (contact, gesprek), meer ontdekken van diaconale kansen, geloofsopvoeding, meer aandacht voor zending/evangelisatie.

Opzet van dit beleidsplan
In hoofdstuk 2 wordt gesproken over de geschiedenis van onze gemeente, over de inhoud van onze missie. Daarin beantwoorden wij de vraag: wat is de kern van onze roeping? Waartoe roept God ons als gemeente?

In hoofdstuk 3 worden deze missie en waarden uitgewerkt naar doelstellingen, activiteiten en beleidsvoornemens voor de verschillende geledingen (groepen en commissies).

Hoofdstuk 4 bespreekt onze omgeving en de mogelijkheden tot samenwerking.

2. Onze Missie
Hoe kunnen wij zo gemeente zijn, dat wij voor steeds meer mensen een wegwijzer naar God kunnen zijn?

Geschiedenis
De Gereformeerde kerk van Krabbendijke werd geïnstitutioneerd op dinsdag 2 maart 1869, onder de naam ‘Christelijke Afgescheiden Gemeente’. De naam verwijst naar de Afscheiding: een gebeuren dat vanaf 1834 in Nederland plaatsvond. In die tijd keerden vele gelovigen de landelijke Hervormde (staats)kerk de rug toe. Ook in Zeeland vond de Afscheiding navolging.
In 1837 was in Krabbendijke al een afgescheiden gemeente van 97 zielen. Helaas vond in deze groep ook splitsing plaats; hieruit zijn de Gereformeerde Gemeenten ontstaan. De afgescheidenen kwamen eerst samen in Gawege, later in een werkplaats van de wagenmaker in Krabbendijke, nog weer later in een woonhuis aan de Dorpsstraat.

Aan de provinciale vergadering der Christelijk Afgescheidenen in Zeeland, gehouden op 13 januari 1869 in Middelburg, werd toestemming gevraagd om zich ‘samen met de broeders, wonend in Rilland en Krabbendijke met elkander tot één gemeente te vereenigen’. Op 2 maart verklaarde de commissie die vanuit Middelburg in Krabbendijke aanwezig was, dat na gebed en onderzoek “in de naam des Heeren de christelijke afgescheiden gemeente te Krabbendijke-Rilland is gesticht”.

Al in de notulen van de kerkenraad van 16 mei 1869 wordt vermeld dat de bouw van een nieuw kerkgebouw is aanbesteed. Dit kerkgebouw wordt gebouwd aan de Dorpsstraat. In mei 1872 wordt kandidaat Brouwer beroepen als predikant en in juli 1872 werd hij bevestigd als de eerste predikant van de christelijke afgescheiden gemeente, later Gereformeerde kerk van Krabbendijke.

Na ds. Brouwer hebben andere predikanten onze gemeente gediend: Sommigen waren er kort, anderen werkten hier jarenlang. In haar geschiedenis heeft onze gemeente hoogtepunten en dieptepunten meegemaakt: plaatselijk en in het licht van de gebeurtenissen in de wereld. Zo waren er twee wereldoorlogen en de ramp van 1953. Maar in het woelen van de tijd heeft de Heer gewaakt over Zijn gemeente.

Met ingang van 1 mei 2004 is de Gereformeerde kerk Krabbendijke meegegaan in de PKN (Protestantse Kerk Nederland). Na een periode van voorbereiding met informatie naar de gemeente en een aantal bijzondere gemeentevergaderingen is door de overgrote meerderheid van de belijdende leden gestemd vóór meegaan in de PKN.

Ook in de nieuwe situatie worden we geroepen gemeente van Christus te zijn: in opdracht van de Heer zelf, in wie ons vertrouwen is!

“Gij die gelooft, verheugt u samen,
’t is God die trouw zijn kerk bewaart!
Die hoop zal nimmer ons beschamen
De Heer is God en zijns is d’aard.
Zijn woord heeft vrede, heil bereid
Van eeuwigheid tot eeuwigheid!”

(Gez. 314, liedboek voor de kerken 1973)

De gemeente op weg met haar missie
Staand in deze gereformeerde traditie werd in de tot nu toe opgemaakte beleidsplannen de hoop uitgesproken dat onze gemeente via het uitgestippelde beleid een stukje dichter naar het doel zou kunnen komen van ‘Christengemeente-zijn’ en het ‘Missionair-gemeente-zijn’.

Gemeente zijn als opdracht
Christen zijn, gemeente van Christus zijn is het in praktijk brengen van Gods geboden. Deze worden samengevat door de Here Jezus: “Gij zult de Here uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. En gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.” (Matteüs 22: 37-39) Beginpunt in dit alles is de relatie met God.

Het leven en werken van de gemeente van Christus is in woorden en daden inhoud geven aan wat de Here Jezus zegt in Zijn samenvatting van de geboden en in de zendingsopdracht in Mattheüs 28:19 “Gaat dan heen, maak alle volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb”. Die opdracht is een drievoudige: betrokkenheid voor de Heer, betrokkenheid voor elkaar als Zijn volgelingen, betrokkenheid voor de wereld om ons heen.

Gemeente zijn is voortdurend richting zoeken en je afvragen: ‘hoe kan die opdracht van de Heer worden ingevuld en uitgevoerd in de praktijk?’ De opdracht van de Heer blijft uitgangs punt. In dat opzicht dient de gemeente van Christus een ‘missionaire’ gemeente te zijn. De opdracht van de Heer wordt uitgewerkt in de gemeente door te vieren, te dienen en te leren.

Manier van gemeente zijn
Belangrijk is de uitstraling van geloof; Is wat wij zeggen en doen wel echt? Hoe kunnen we de betrokkenheid voor elkaar en voor de ander in de wereld zichtbaar laten zijn? Dan is van waarde dat we doelgericht bezig zijn. Onze tijd moeten we dan besteden aan dingen die op de een af andere manier te herleiden zijn tot de opdracht van Jezus.

Gemeente zijn betreft alle leden van de gemeente. Rondom erediensten is er gelegenheid tot ontmoeting. In kringen en (gespreks-)groepen komen mensen vaak dichter tot elkaar. Vraag hierbij is: hoe krijgen we dan mensen ‘aan de rand’ wat dichterbij? Of: ‘hoe komen wijzelf wat dichter bij mensen die, om welke reden dan ook, ‘aan de rand’ van de gemeente staan?’. Dan moeten we een beroep doen op gaven van de Geest, en die gebruiken om te proberen ook hen te bereiken.

Inhoud van gemeente zijn
Kerk zijn (gemeente zijn) kun je ook zien als toegroeien naar een christelijke spiritualiteit: groeien in geloof, hoop en liefde. De kerk, de gemeente is dan die gemeenschap van mensen die bezig gaat en blijft: vanuit dezelfde opdracht van de Heer.

In de erediensten worden we herinnerd aan en teruggeroepen bij de bron: God die in Zijn Woord tot ons komt. In de erediensten wordt dat Woord gelezen en wordt daaruit de boodschap verkondigd. Dan en daar moet inspiratie worden gevonden om in de gezamenlijke opdracht van de Heer met elkaar de week / de wereld in te gaan.

Belijdenisgeschriften
De Gereformeerde kerk van Krabbendijke staat in de gereformeerde traditie die begint bij de Reformatie en later verder gestalte krijgt bij de Afscheiding en de keuzes die destijds werden gemaakt met het oog op plaatselijke zelfstandigheid van de gemeente. In die traditie nemen belijdenisgeschriften een belangrijke plaats in.

We onderscheiden hierin de drie oecumenische belijdenisgeschriften (Apostolicum, Niceum, geloofsbelijdenis van Athanasius) en de drie reformatorische belijdenisgeschriften (Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelberger Catechismus en de Dordtse Leerregels).
Als een teken van verbondenheid met de traditie ondertekenen nieuw bevestigde ambtsdragers deze drie formulieren van Enigheid.

Onder de PKN kerkorde maakt onze gemeente gebruik van de mogelijkheid zich verbonden te verklaren met het gereformeerde belijden (Ord. 1.1.1.). Dit komt o.a. tot uiting in onze visie en beleid ten aanzien de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal en het huwelijk. Bij de doop moet tenminste één van de ouders belijdend lid zijn, alleen belijdende leden zijn toegelaten tot het avondmaal en onder het huwelijk verstaan wij de verbintenis tussen één man en één vrouw.

Samen gemeente
Gemeente zijn begint bij het in praktijk brengen van Gods geboden. Jezus vat die geboden voor ons samen en wijst daarbij op de relatie met God als beginpunt. Van daaruit volgt betrokkenheid op elkaar en ook op mensen in de wereld om ons heen. Dan is het belangrijk om zuinig te zijn op wat wij in de gemeente hebben. Er zijn verschillende kringen, groepen en activiteiten; er is betrokkenheid en inzet van veel gemeenteleden: jong en oud en daarvoor moeten we dankbaar zijn.

Bij het uitstippelen van beleid gaat het vooral om communicatie van de opdracht van de Heer in woorden en daden: naar elkaar, naar de gemeente en naar de wereld om ons heen. De vraag moet gesteld: ‘Hoe gebeurt dat nu? Wat zijn hierbij nieuwe kansen en mogelijkheden?
Maar net zo goed: wat zijn de valkuilen die je moet vermijden, zoals mooie maar niet echt haalbare idealen? Beleid moet op een duidelijke manier beschreven zijn,: zodat ieder ziet en begrijpt waaraan we werken;: gestalte geven aan de gemeente van Christus.

Missie en motto
Onze missie: Een gemeente te zijn waar mensen Jezus Christus leren kennen,
Hem samen volgen en van Hem getuigen.

Ons motto: Leven uit Gods liefde, zorgen voor elkaar en getuigen in de wereld

In de eredienst komen wij als gemeente samen om God te ontmoeten. Hier klopt in zekere
zin het hart van de gemeente. De diensten zijn ook het meest bepalend voor het gezicht
van onze gemeente. Hierin wordt onze identiteit zichtbaar.

3. Organisatie

De geledingen

Onder verantwoording van de kerkenraad zijn een aantal geledingen (commissies en college van Kerkrentmeesters) actief binnen de gemeente. Deze structuur werkt goed, maar de betrokkenheid tussen kerkenraad en geledingen kan verbeterd worden. De kerkenraad denkt dit te gaan doen door jaarlijks in de maanden september, oktober en november steeds een van de geledingen uit te nodigen op haar vergaderingen om zodoende met elkaar betrokken te blijven.

Het beleid van de gemeente wordt door de kerkenraad bepaald en vastgesteld. Hierbij wordt op inhoudelijk belangrijke punten de gemeente gehoord. Beleid wordt deels in de geledingen voorbereid en door de kerkenraad vastgesteld.

De verschillende geledingen hebben hun deelbeleidsplannen opgesteld. In deze deelbeleidsplannen worden taken en doelen gesteld voor de periode van dit beleidsplan, dwarsverbindingen en activiteiten beschreven en een aantal concrete beleidsvoornemens geformuleerd.

4. Liturgiecommissie

Kernwoorden

Muziek, muzikale afwisseling, variatie in liturgie, alle leeftijden, samenwerken.

Inleiding
De kerkenraad heeft in 2010 ingestemd met het verzoek om muzikale aanvulling in de erediensten. Rondom de initiatiefnemers is een commissie gegroeid uit verschillende geledingen van de gemeente. Deze commissie noemt zich de liturgiecommissie. De liturgiecommissie houdt zich bezig met het organiseren van 3 diensten per jaar waarbij de nadruk zal liggen op de muzikale invulling/aanvulling. Bij muzikale aanvulling valt te denken aan: koor, muziekgroep, praiseband, instrumentaal stuk, eigen gelegenheidskoor enz.
Deze diensten zijn de startdienst, en de diensten op Eerste Kerstdag en Pasen.

Doelstelling
Het doel van elke eredienst is als gemeente samen zijn tot eer van God. Door muzikale aanvulling in de dienst willen we de lof aan God nog meer gestalte geven. De liturgiecommissie helpt met het voorbereiden van de voornoemde diensten waarbij muzikale aanvulling centraal staat.
De commissie zal voorts muzikale aanvulling en variatie in de liturgie geleidelijk aan vorm en inhoud geven, rekening houdend met de samenstelling van onze gemeente.
Een doel is om bij de muzikale aanvulling meer gebruik te maken van de talenten binnen onze eigen gemeente.

Doelgroep
Iedereen
Vorm
De liturgiecommissie bestaat uit 4 leden. Een aantal hiervan heeft muzikale achtergrond. De predikant heeft een ondersteunende functie. De commissie komt ongeveer vijf keer per jaar samen om de diensten zowel op korte termijn als op langere termijn voor te bereiden.
Verder worden ideeën en liturgieën thuis uitgewerkt en via de mail besproken.
Verbindingen
De predikant, twee gemeenteleden, een van de jeugdouderlingen of andere vertegenwoordiging kerkenraad en de preekvoorziening.

Streven voor de komende 5 jaar:
Om afwisseling te creëren in de muziek is het ons streven om in ieder geval een keer per jaar de dienst invulling te geven met:
- Een koor van buitenaf
- Eigen zang- en muziekteam
- Praiseband

Evaluatie
Er wordt na een geplande dienst op de eerstkomende vergadering geëvalueerd over hoe de dienst verlopen en ervaren is.
We proberen om ook aan andere gemeenteleden te vragen naar hun mening. en hier, waar mogelijk, rekening mee te houden in een volgende dienst.

Werkplan
Zo mogelijk meerdere diensten per jaar te organiseren

5. Jeugddienstorganisatie
Kernwoorden
Bijzondere dienst, eigen dienst, inspireren, kinderen, jongeren, samenwerken, uitleg, muziek.
Inleiding
De jeugddiensten van de kinderen van 4 t/m 12 jaar worden georganiseerd door de jeugdouderling en twee leden van de gemeente die betrokken zijn bij het jeugdwerk. De diensten voor de jongeren van 12 t/m 18 jaar vallen onder de bijzondere diensten en worden in samenwerking met de leiding van de tienerkerk georganiseerd. Er worden 4 jeugddiensten per jaar voor alle jeugd in de gemeente georganiseerd, waarvan twee voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar en twee voor de jongeren t/m 18 jaar. Elke dienst is zo afgestemd op een bepaalde doelgroep van kinderen/ jongeren in de kerk.
Elke dienst heeft haar eigen karakter en is afgestemd op een leeftijdscategorie. Tijdens deze diensten wordt gebruikt gemaakt van de beamer met daarbij een passende presentatie. Er kan ook gebruikt gemaakt worden van bijv. een optreden van een jeugdkoor op uitnodiging of een muziekgroep, een eigen gelegenheidskinderkoor, sketches enz. Er wordt geprobeerd om de jeugd zoveel mogelijk te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van de dienst.
Doelstelling
Wij zien het jeugdwerk als onderdeel van de toekomst van de kerk. De gemeenteleden en ambtsdragers van de toekomst zitten nu nog op de kindernevendienst, catechese enz. De jeugd is de bouwsteen van de kerk van de toekomst.
Wij zien het dan ook als taak en roeping om deze jonge bouwstenen te koesteren en te bewaren.
Onderlinge contacten zijn een belangrijke stimulans om de kerk te blijven bezoeken. Wij willen kinderen en jongeren leren op hun eigen wijze in God te geloven.
Dit zijn een aantal punten die een belangrijke plaats innemen in de diensten:
De jeugd laten kennismaken met God
Een thema over geloof verder uitwerken in begrijpelijke taal voor de jeugd
Jongeren laten inzien dat geloven leuk is d.m.v. muziek en liederen die hen aanspreekt.
De jeugd betrekken in de dienst of bij de voorbereiding.
Dat de dienst ook voor volwassenen de moeite waard is om te komen.
Doelgroep
Jongeren van 4 t/m 18 jaar in onze gemeente maar ook buiten de gemeente zoals niet kerkelijke kinderen of kinderen van de basisschool.

Vorm
De jeugddiensten van 4 t/m 12 jaar worden georganiseerd door de jeugdouderling, 2 gemeente leden die betrokken zijn bij het jeugdwerk en de predikant. De voorbereiding wordt gedaan door één keer samen te komen tijdens een vergadering
Verder worden ideeën, liturgie, presentaties thuis uitgewerkt en via de mail besproken.
De jeugddiensten voor de jeugd van 12 t/m 18 jaar vallen onder de bijzondere diensten, deze vinden plaats tijdens de avonddiensten. Deze worden georganiseerd door de leiding van de tienerkerk Er wordt geprobeerd de thema’s op een wijze die de jeugd aanspreekt te presenteren zoals bijv. sketches, muziek passend bij de leeftijdsgroep, interactieve werkvormen en eventueel een klein geschenk bij het uitgaan van de kerk.
We gebruiken geen methode voor de diensten maar verzinnen dit zelf en zoeken onze informatie via internet en andere bronnen.
Samen met de predikant worden de thema’s besproken en de liturgie verder ingevuld met passende schriftlezing en liederen.
Tijdens de jeugddiensten wordt gecollecteerd voor een door de jeugd gekozen doel.
Verbindingen
De predikant, indien mogelijk aanwezig tijdens de vergaderingen.
Kindernevendienst, om kinderen te betrekken in de jeugddienst d.m.v verhaal, koortje e.d.
Tienerkerk en catechese, om jongeren uit te nodigen mee te denken over thema’s en invulling van de dienst.
Streven voor de komende 5 jaar
Bij elke vergadering eenmalig 1 a 2 jeugdleden uit te nodigen om mee te werken. Dit zal gebeuren door persoonlijke uitnodiging van de jeugdouderling zodat de kans dat ze inderdaad mee willen werken groter is. Het lukt ons namelijk al een aantal jaar niet om vaste jeugdleden te vinden.
Bij elke vergadering de inbreng van de betreffende doelgroep behandelen. Hetzij persoonlijk, hetzij schriftelijk.
De jeugd waarvoor de dienst gehouden wordt in de kerk te behouden, door in elke jeugddienst een onderwerp aan te snijden wat hen aanspreekt. Met daarbij ook een andere vorm van muziek te hebben dan tijdens de gebruikelijke erediensten. Bijvoorbeeld een kinderkoor, muziekgroep en/of internetfilmpjes.
Evaluatie
Er wordt na een jeugddienst op de eerstkomende vergadering geëvalueerd.
We proberen om ook aan andere gemeenteleden en jeugd te vragen naar hun mening en waar mogelijk rekening mee te houden in een volgende jeugddienst.

6. Kindernevendienstcommissie

Kernwoorden
Toekomst, aandacht, ontwikkeling, identiteit, basis, veiligheid, geborgenheid, stimuleren, samenkomen.

Inleiding
De kindernevendienstcommissie organiseert de kindernevendiensten. Dit zijn diensten speciaal voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Deze diensten worden gehouden tijdens de verkondiging, in een aparte ruimte. Er zijn twee leeftijds- categorieën, groep 1 t/m 4 van de basisschool en groep 5 t/m 8, zodat de verhalen zoveel mogelijk aansluiten bij de leeftijd.
Tijdens de nevendienst wordt door de leiding een Bijbelverhaal gelezen/verteld, waarna erover nagepraat/nagedacht wordt. Eventueel wordt er een passend spel gespeeld en/of een verwerking gemaakt.

Doelstelling
Wij vinden het van groot belang om kinderen in de kerk genoeg aandacht te geven. Dit belang heeft vooral met de toekomst te maken, de 'moeilijke' fase die nog moet komen, nl de puberteit. Juist in de kinderjaren kan een basis gelegd worden om kerkverlating te voorkomen. We moeten streven naar een situatie dat kinderen een positieve associatie krijgen of houden met de kerk en de zondagse kerkdienst. Kindernevendienst is hier een belangrijk middel voor. Om dit doel te bereiken streven we naar het volgende:
Wij maken tijdens de nevendienst het Woord van God aan de kinderen bekend, op hun eigen niveau, om zodoende een bijdrage te leveren aan hun geloofsontwikkeling.
Kinderen voelen zich veilig en geborgen in de kerk en bij de kindernevendienst en mogen zichzelf zijn.
Ook de leiding weet waar zij terecht kan met vragen en problemen en weet zich ook gesteund door elkaar, de jeugdouderling, de kerkenraad en de predikant.
Vorm
Zoals hierboven beschreven, is er tijdens elke eredienst knvd. Kinderen ontvangen 1 week voor hun 4e verjaardag een persoonlijke uitnodiging. Er is bewust gekozen voor deze leeftijd, omdat kinderen dan ook naar school gaan. De leiding van de knvd maakt gebruik van de methode "Vertel het Maar", om de dienst voor te bereiden.
Dit is een zeer complete methode met verschillende bijbelverhalen, vertellingen, spelletjes, verwerkingen en een kleine bijbelstudie per week voor de leiding. Kinderen worden hierdoor gestimuleerd en uitgedaagd om op een begrijpelijke en aanstekelijke manier met de bijbel en het geloof om te gaan.
De leiding van de kindernevendienst bestaat uit verschillende gemeenteleden. Per groep hebben er twee personen de leiding. De een is verantwoordelijk voor de voorbereidingen voor de verwerking en voor de vertelling, de ander helpt en assisteert waar nodig.
De leiding komt drie keer per jaar bijeen om te vergaderen. Tijdens deze vergaderingen wordt de afgelopen periode geëvalueerd. Knelpunten/moeilijkheden worden besproken en waar mogelijk opgelost. Tijdens die vergaderingen is het fijn om als leiding bij elkaar te zijn en met elkaar projecten voor te bereiden. Elk jaar wordt er een Kerstproject voorbereid en of een Paasproject of een Pinksterproject.
De informatiebijeenkomsten die worden georganiseerd vanuit ‘Vertel het maar’ zullen door de voorzitter tijdens de vergaderingen of via e-mail onder de aandacht worden gebracht, zodat belangstellenden deze kunnen bezoeken.
Nuttige informatie (bijv. vanuit een informatiebijeenkomst, bezoek aan een andere kerk/knvd, internet) wordt via e-mail of tijdens de vergaderingen uitgewisseld, zodat we onze kennis en deskundigheid kunnen uitbreiden.
Verbindingen
De voorzitter van de kindernevendienst is aanspreekpunt voor de jeugdouderling, kerkenraad en predikant. Tijdens gezamenlijke diensten wordt er samengewerkt met de kindernevendienstleiding van de andere gemeente.

Streven voor de komende 5 jaar
We behouden de grote groep kinderen die op dit moment naar de beide groepen van de kindernevendienst komt.
We zetten de kindernevendienst voort op de manier waarop we nu werken. D.w.z.: we blijven de methode ‘Vertel het maar’ gebruiken, de leiding is vrij om de dienst op zijn/haar manier in te delen (knutselwerkje, kringactiviteit, gesprek, lied, etc.), we verzorgen de projecten tijdens feestdagen.
We vinden het belangrijk dat de kinderen bij het verlaten van de knvd een bijbel of een Bijbels dagboek als geschenk meekrijgen.
Evaluatie
Tijdens de vergaderingen bespreken we wat we tijdens de kindernevendienst tegenkomen en bekijken we of we nog steeds goed op weg zijn om onze doelen te verwezenlijken.

7. Pastoraat

Kernwoorden
Ontmoeting, relatie, bewogenheid, meeleven, toewijding en dienst aan elkaar.

Inleiding
Voor het (organiseren van het) pastoraat is geen commissie gevormd. De gehele gemeente moet in wezen in meer of mindere mate bezig zijn met het pastoraat.
Pastoraat is het ontmoeten van elkaar en bijstaan in de naam van Christus. Dit contact kan op velerlei wijzen tot stand komen: in de vorm van een pastoraal gesprek of bezoek door predikant, wijkouderling of bezoekmedewerker of in contacten met jongeren via social media. Pastoraat richt zich op alle groepen van de gemeente. In brede zin is pastoraat ook een bediening van gemeenteleden naar elkaar als ook naar bepaalde doelgroepen. Pastoraat houdt ook in: contact met gezinnen, alleenstaanden, rand- of buitenkerkelijken die hier niet zelf om vragen. De kerkenraad stuurt aan: vanuit haar visie, met als doel een samenhangend geheel van pastorale zorg te bieden.

Doelstelling
Pastoraat is het cement van de gemeente. Het gaat om de ontmoeting met de ander, samen-op-lopen in tijden van pijn, nood, verdriet, vreugde in het dagelijks leven, in het perspectief van Gods samenzijn met mensen. Pastoraat is dienstbaar zijn: Dat vraagt een respectvolle manier van betrokken zijn, vanuit Gods wens dat wij elkaar liefhebben zoals onszelf.
Daarom zijn de functies van pastoraat: samenbinden, ontmoeting (contact) en relatie, toewijding, bewogenheid en meeleven.

Doelgroep
De gehele gemeente, niemand uitgezonderd. Vooral de mensen aan de rand van de gemeente en hen die bijzondere steun nodig hebben zoals zieken, ouderen en jeugd. Soms kunnen ook mensen buiten de gemeente bediend worden vanuit een specifieke relatie of vanuit een speerpunt vanuit de gemeente.

Vorm
Pastoraat laat zich niet beperken tot één vorm of plaats. Het vindt plaats overal waar contact tussen mensen plaatsvindt. Voorbeelden zijn het huisbezoek, pastorale bezoeken, kringen, catechisaties, samenkomsten, vriendschappelijke contacten, specifieke acties (Projectkoor, Meimarkt) en toevallige contacten op straat of via internet.

Verbindingen
Pastoraat staat niet op zichzelf, maar heeft de volgende belangrijke verbindingen met het overige gemeentewerk:
- Kringenwerk – het contact in een kring is vaak langdurig en intensief. Het biedt veel gelegenheid tot pastorale zorg aan elkaar en aan wie men zich verbindt.
- Jeugdwerk – de aandacht en zorg voor jongeren en jeugd wordt gestimuleerd in allerlei activiteiten waarbinnen de jeugd en jongeren zichzelf kunnen zijn en een eigen plek kunnen creëren in de gemeente.
- Diaconaat – het omzien naar de ander en daarin het specifieke bieden van hulp ligt pal naast de toewijding, bewogenheid en meeleven van het pastoraat. Ze gaan niet zonder elkaar.
- Toerusting – door het contact vinden tevens leermomenten plaats waarbij van elkaar geleerd kan worden. Binnen toerusting ontstaan pastorale systemen als vanzelf.
- Eredienst – binnen de erediensten vinden vele contacten plaats. Centraal staat echter de pastorale inhoud van de woordverkondiging en het samen aanbidden, vieren en lofprijzen.
- Kerkenraad-smal – De verantwoordelijkheid voor het pastoraat ligt bij uitstek bij de ouderlingen, bezoekmedewerkers en de predikant. Zij zorgen voor aansturing, planning en gestalte van het pastoraat in de gemeente (huisbezoeken) en eventueel daarbuiten.

Streven Voor de komende vijf jaar
Het behouden van de huidige standaard van contacten én het uitbreiden hiervan naar met name randkerkelijken en jongeren.
Zicht krijgen op mensen met pastorale gaven in de in de gemeente en het vervolgens inzetten in actieve en doelgerichte vormen van het pastoraat. (bezoekmedewerkers)
Het starten met vormen van groothuisbezoek dan wel ontmoetingsavonden.

Evaluatie
Op Kerkenraad-smal bespreken wijkouderlingen, bezoekmedewerkers en predikant vier maal per jaar de bijzonderheden van de pastorale contacten.
In bijzondere situaties wordt in onderling overleg tussen wijkouderling en predikant besproken en besloten welke stappen in pastorale zorg wenselijk zijn.

Werkplan
- De ouderlingen en bezoekmedewerkers maken onderling afspraken over verdeling van het aantal te bezoeken leden en of adressen.
- Zij spreken ook af wie met welke gemeenteleden pastorale contacten zal aangaan.
- De gemeente is sinds 2020 opgedeeld in pastorale leeftijdsgroepen. Elke groep heeft een ouderling en een of meerdere bezoekmedewerkers.
- In bijzondere situaties wordt ook de diaconie betrokken in de pastorale zorg: met name de praktische kant.
- Bijzondere situaties van zorg kunnen door de ouderling worden besproken met de preses. Zij samen kunnen besluiten een verzoek te richten aan ds. Westerneng (leeftijdsgroep 70 jaar en ouder) of ds. Van de Griend ( leeftijdsgroepen tot 70 jaar) . Zij zijn in de vacante tijd gevraagd voor pastorale bijstand.
.
8. Huiskringenwerk
Kernwoorden
Ontmoeting, relatie, bewogenheid, geloofsopbouw en verdieping.

Inleiding
Een huiskring is een groep van 8-15 personen, die samenkomt bij een gastgezin thuis om elkaar beter te leren kennen en te groeien in geloof. Dat doet de groep door rond een bepaald thema in gesprek te gaan met elkaar, aangestuurd door een gespreksleider.

Huiskringen zijn een vorm van gemeente zijn in kleinere groep, waarin de volgende zaken een belangrijke plaats innemen:
- Steeds verder groeien in de relatie tot Jezus Christus in een houding van toewijding.
- Omzien naar elkaar, maar ook het leren en begrijpen van de ander.
- Dienstbaarheid aan de ander in de gemeente, maar ook buiten de gemeente.
- Betrokkenheid en bewogenheid bij mensen die zich “aan de rand” van de gemeente bevinden.
Daarom zijn de functies van de huiskringen: samenbinden, ontmoeting en relatie, verdieping, elkaar aanscherpen en opbouwen.

Doelstelling
In onze gemeente is er vanaf eind jaren 70 een Bijbelkring. Deze groep bestaat thans in hoofdzaak uit ouderen (50 jaar en ouder). Met behulp van een gesprekgids verdiepen wij ons in een thema uit de Bijbel. Op die wijze hopen wij ons geloof te verdiepen en aandacht te houden voor elkaar en de gemeente. Samen lief en leed delen krijgt op die manier een samenbindend karakter.
Verder is er in onze gemeente een gebedsgroep. Deze groep komt op de eerste woensdag van de maand om 20.00 uur in De Ark bij elkaar. De avond wordt gestart met het lezen van een Bijbelgedeelte en samen zingen. Daarna danken en bidden we samen. Gebedspunten zijn veelal zaken die binnen de gemeente spelen, zorgen en ziekte van gemeenteleden, maar ook noden wereldwijd.
De groep bestaat doorgaans uit zo’n vijf personen. Bijeenkomsten worden aangekondigd in het kerkblad en zijn vrij toegankelijk voor iedereen in de gemeente.
Vorm
Het streven van de kringen is om tenminste eenmaal in de maand samen te komen rond een bepaald thema’.

Streven voor de komende vijf jaar
‘De kringen te blijven behouden en zo mogelijk uit te breiden met leden uit de gemeente en met nieuwe, onkerkelijke of randkerkelijke, mensen. Op deze wijze willen we het samenzijn bevorderen en nieuwe mensen dichter bij God en de gemeente brengen.’

Werkplan
- De kringen komen elke maand bijeen tijdens het (winter)seizoen
- De data van de huiskringen en de adressen van de gastgezinnen met de contactpersonen worden in het kerkblad opgenomen.

9. Jeugdwerk

Sinds september 2020 zijn er twee jeugdouderlingen, één voor de kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar en één voor de jongeren van 12 t/m 24 jaar.
Het jeugdwerk heeft een eigen bankrekening waaruit de activiteiten betaald worden. Inkomsten voor de jeugd zijn de maandelijkse kerkcollectes voor de jeugd.
Een penningmeester die betrokken is bij het jeugdwerk beheert de bankrekening.

10. Crèche

Kernwoorden
Opvang, 0-4 jaar

Inleiding
In onze gemeente zijn veel jonge gezinnen. Door tijdens de erediensten opvang aan te bieden voor 0 tot 4 jarigen, krijgen deze gezinnen de gelegenheid om als gezin deel te nemen aan de wekelijkse kerkgang.

Doelstelling
Een veilige en vertrouwde omgeving bieden voor 0 tot 4 jarigen.

Vorm
In een aparte ruimte in “De Ark” is elke zondagochtend vanaf 9.15 uur leiding aanwezig om de kinderen en ouders op te vangen. Deze ruimte is voorzien van veilig speelmateriaal (groot en klein), aansprekende leesboekjes, verschoonmogelijkheid, wipstoeltjes en een grondbox.
Ouders brengen hun kind(eren) hier, zetten een rugzakje met persoonlijke verzorgingsspullen neer en verlaten vervolgens de ruimte. Na de eredienst halen de ouders hun kind(eren) weer op.
De leiding ziet erop toe dat alle kinderen in de ruimte blijven en zich vermaken.
Mochten er problemen zijn of spullen nieuw aangeschaft moeten worden, dan neemt de voorzitter van de crèche contact op met de jeugdouderling en wordt er samen gezocht naar een oplossing.

Streven
Deze vorm behouden en voldoende leiding behouden.

Evaluatie
Minstens eens per jaar is er overleg tussen de voorzitter en de jeugdouderling om de gang van zaken te bespreken.

11. Catechese

Kernwoorden
God, jongeren, relatie met God en met elkaar, Bijbel, ontdekken, leren

Inleiding
Alle 12-16 jarigen van onze gemeente krijgen persoonlijk een uitnodiging om deel te nemen aan de catechese. De uitnodigingen worden verspreid door de jeugdouderling in overleg met ds. Van de Griend. De catechese-avonden worden verzorgd door ds. Van de Griend, tijdens de vacante periode

Doelstelling:
- Dat jongeren leren ontdekken wat een persoonlijke relatie met God is, wat dit betekent en meer biedt dan ‘gewoon goed leven’.
- De mogelijkheid bieden voor praktische vragen, nadenken en samen praten over het geloof en de Bijbel.
- Catechisatie is een aanvulling op de christelijke opvoeding thuis en op school.

Vorm
Elke twee weken is er catechisatie in “de Ark”. Deze bijeenkomsten duren ongeveer 45 – 60 minuten. Afhankelijk van het aantal deelnemers, worden er groepen ingedeeld op leeftijd. De Bijbel staat centraal tijdens deze avonden. De concrete inhoud van de bijeenkomst wordt verzorgd door de predikant, na overleg met de jeugdouderling en/of kerkenraad.

Verbindingen
- Jeugdouderling 12+: De jeugdouderling is bij de start van het seizoen aanwezig bij de catechisatie en fungeert als tussenpersoon tussen de tieners, ouders en predikant.
- Kerkenraad: Elk seizoen bezoekt een ander lid van de kerkenraad de catechisatiegroepen en brengt van zijn/haar ervaringen verslag uit op de kerkenraad.

Evaluatie
Aan het eind van elk seizoen vindt er een evaluatie plaats tussen predikant, jeugdouderling en kerkenraad. De mening van catechisanten en ouders wordt ook gevraagd. Op basis van deze uitkomsten wordt besloten hoe het volgend seizoen ingevuld gaat worden.

Catechese 16+
Jongeren in de leeftijd van 16 jaar en ouder, die nog geen belijdeniscatechese willen volgen, maar wel betrokken willen blijven bij het geloof is er Catechese 16+.
Aan het begin van elke seizoen wordt geïnventariseerd hoeveel jongeren hiervoor belangstelling hebben. Wanneer er voldoende belangstelling is, wordt een aparte groep opgestart door de predikant. Wanneer de groep te klein is, kunnen belangstellenden ervoor kiezen mee te doen met de oudste groep van de catechese of aansluiten bij de belijdeniscatechese (zonder belijdenis te doen).
De Catechese 16+ is een overbrugging tussen de jeugdcatechese en belijdeniscatechese.

Belijdeniscatechese
Als vervolg op de hiervoor genoemde mogelijkheden om catechese te volgen wordt elk jaar door de kerkenraad de mogelijkheid geboden voor hen die verlangen om Jezus te volgen en daarvan persoonlijk getuigenis (belijdenis doen) willen afleggen, belijdeniscatechese te volgen. De predikant inventariseert aan het begin van het seizoen wie hiervoor belangstelling heeft.
12. Tienerkerk

Kernwoorden

Tieners, geloof, groepsvorming, discussie, mening, creativiteit.

Inleiding
De tienerkerk is na de kindernevendienst een volgende stap waarin we als kerk tieners begeleiden naar een volwassen geloof.

Doel
Tieners begeleiden in het ontwikkelen van een volwassen geloof. Dat tieners op basis van bijbelse standpunten een eigen mening gaan vormen en dat ze leren ontdekken wat het geloof in God, Jezus en de Heilige Geest voor hen persoonlijk betekent. Dit alles op een manier die aansluit bij de belevingswereld van de tieners.
Daarnaast willen we met de tienerkerk een plek bieden waar de tieners met elkaar een groep kunnen vormen. Zo willen we ze als groep met elkaar bij de kerk en het geloof betrokken houden.

Doelgroep
12- tot 16-jarige tieners van eigen gemeente.
12- tot 16-jarige tieners van andere gemeentes zijn van harte welkom, net als niet-kerkelijke vrienden/vriendinnen.

Vorm
Eens in de 14 dagen is er een bijeenkomst voor een groep tieners. Deze bijeenkomsten vinden tijdens de eredienst plaats op de Tienerzolder. Afhankelijk van de aantallen tieners en leeftijden, wordt de groepsindeling gemaakt door de leiding. Om de tieners nog wel betrokken te laten zijn bij de eredienst, wordt gestart op de galerij van de kerk. Na het begin van de dienst te hebben bijgewoond, gaan de tieners en de leiding met elkaar naar hun eigen ruimte. Daar gaat eerst een spaarpotje rond voor een goed doel. Dit doel kan per seizoen verschillen. Er wordt de tieners iets te drinken aangeboden en dan gaan ze aan het programma beginnen. Het programma bestaat uit uitgewerkte thema’s van bijvoorbeeld de PKN (jongprotestant.protestantsekerk.nl/), Reflect Jeugdwerk of Youth for Christ. De leiding is vrij om de thema’s naar eigen inzicht te kiezen, aan te passen en te verwerken.
Er worden ervaringen en ideeën besproken over uiteenlopende onderwerpen. Er wordt gekeken wat de Bijbel erover zegt en hoe je dat kan toepassen in het dagelijks leven. Ook wordt er gezongen, meestal met YouTube of met begeleiding van gitaar. Internetverbinding is zowel voor de uitwerking van de thema’s als voor de liedjes erg belangrijk.
De leiding van de Tienerkerk bestaat uit leden van onze gemeente. Per Tienerkerkbijeenkomst wordt door 2 personen leiding gegeven. De leiding komt 2 à 3 per jaar bij elkaar om te overleggen.

Naast de tienerkerkbijeenkomsten wordt 1 à 2 keer per jaar een uitje georganiseerd voor alle tieners. Dit is bedoeld om de groepsbinding te stimuleren, ook tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Daarbij leren de tieners de leiding (en andersom) elkaar ook op een andere manier kennen.
Een keer per twee jaar wordt een tienerkamp georganiseerd. Dit vindt meestal plaats in september.

Verbindingen
• Tieners uit diverse gemeentes zijn van harte welkom om deel te nemen aan de Tienerkerk. Ook niet-kerkelijke tieners zijn van harte welkom.
• Er is ook verbinding met de kindernevendienst. We proberen een soepele overgang te creëren door aan het eind van het seizoen al een keer tienerkerk te houden in nieuwe samenstelling. Dan worden alle groep 8-ers uitgenodigd om mee te doen bij de tienerkerk.
• Via de jeugdouderling heeft de leiding contact met de kerkenraad.

Streven
• Tieners betrokken houden bij het geloof en kerkgang.

13. 16+-groep

Kernwoorden

Tieners, geloof, groepsvorming, discussie, mening, creativiteit, verantwoordelijkheid

Inleiding
De 16+-groep is na de tienerkerk een volgende stap waarin we als kerk tieners begeleiden naar een volwassen geloof.
Doel
Tieners begeleiden in het ontwikkelen van een volwassen geloof. Dat tieners op basis van bijbelse standpunten een eigen mening gaan vormen en dat ze leren ontdekken wat het geloof in God, Jezus en de Heilige Geest voor hen persoonlijk betekent. Dit alles op een manier die aansluit bij de belevingswereld van de tieners.
Daarnaast willen we met de 16+-groep een plek bieden waar de tieners met elkaar een groep kunnen vormen.
Het geven van een verantwoordelijke taak binnen de gemeente, zoals het invullen van de beamerdienst tijdens de zondagse erediensten.
Zo willen we ze als groep met elkaar, bij de kerk en het geloof betrokken houden.

Doelgroep
Tieners van 16 jaar en ouder van eigen gemeente.
Ook tieners van 16 jaar en ouder uit andere gemeentes zijn van harte welkom, net als niet-kerkelijke vrienden/vriendinnen.

Vorm
Eens per maand een bijeenkomst voor een groep tieners. Deze bijeenkomsten vinden plaats op de zondagmiddag van 16.30 uur tot 18.30 uur op de Tienerzolder. Het eerste deel van de bijeenkomst bespreken we een onderwerp rondom een bijbels thema, daarna eten we samen.
Net als bij de tienerkerk worden thema’s gebruikt van bijvoorbeeld de PKN (jongprotestant.protestantsekerk.nl/), Reflect Jeugdwerk of Youth for Christ. De thema’s worden doorgaans door de leiding voorbereid, maar de tieners worden wel gestimuleerd om dit zelf ook af en toe op te pakken.
De leiding van de 16+-groep bestaat uit leden van onze gemeente. Per bijeenkomst wordt door 2 personen leiding gegeven.

Een keer per twee jaar wordt een tienerkamp georganiseerd. Ook de tieners uit de 16+-groep worden hiervoor uitgenodigd. Dit kamp vindt meestal plaats in september.

Verbindingen
• Tieners uit diverse gemeentes zijn van harte welkom om deel te nemen aan de 16+-groep. Ook niet-kerkelijke tieners zijn van harte welkom.
• Via de jeugdouderling heeft de leiding van de 16+-groep contact met de kerkenraad.

Streven
• Tieners betrokken houden bij het geloof en kerkgang.
• Meer leiding te vinden voor de 16+-groep. Momenteel (september 2021) zijn 2 van de 3 leiding ook leiding bij de tienerkerk.
• Het uitbreiden van verantwoordelijke kerkelijke taken voor deze jeugd in de gemeente.’

14. Diaconie

Inleiding

De gemeente heeft in navolging van Jezus de diaconale roeping om in kerk en wereld te delen wat zij aan gaven ontvangen heeft en te helpen waar geen helper is.
Het diaconaat is een aan de kerk gegeven opdracht en dus een wezenlijke taak van de gemeente.

Visie
De diaconie streeft naar het handhaven en waar mogelijk verbeteren van het huidige diaconale werk dat aansluit bij de actuele situatie in de kerk, maatschappij en/ of wereld. Hierbij wordt een balans gezocht tussen de te houden collecten voor eigen kerk, jeugd, zending en renovatiefonds voor materiële zaken.

Diaconaat dichtbij:
In de eigen gemeente door mensen te helpen met een financiële ondersteuning bij acute nood met renteloze leningen of giften. Daarbij hulp bieden bij aanpak van de noden en onderzoeken naar mogelijkheden tot andere vormen van financiële steun bij overheid of hulpverleninginstanties, daarbij alert te zijn op (in opkomst zijnde) frauduleuze verzoeken en oplichting.

Diaconaat mondiaal:
Op mondiaal gebied, het werelddiaconaat, houdt de diaconie zich actief bezig met bepaalde projecten en is mede actief in het financieel helpen van mensen in acute nood bij rampen. Waar mogelijk wordt er geprobeerd dit op een actieve manier onder de aandacht te brengen van de gemeente. Bij acute nood bij rampen beslist de diaconie op welke manier en in welke vorm er hulp geboden wordt, b.v. door het houden van een extra collecte.

Taken
De diaconie bestaat uit vier personen met elk een specifieke taak. De taken en activiteiten zijn:
• Het ondersteunen van de gemeente bij het uitvoeren van haar diaconale taak.
• Het vormen, uitvoeren en beheersen van beleid met betrekking tot diaconale werken.
• Waar nodig het concreet bieden van diaconale steun, op praktisch en/of financieel vlak, persoonlijk of algemeen, binnen de gemeente of daar buiten zonder aanzien des persoons.
• Beheer van de financiële middelen van de diaconie.
• Financiële administratie van ontvangen collecten en giften.
• Opstellen van het collecterooster.
• Acties voor diaconale doelen formuleren, vormgeven en uitvoeren, waaronder;
o Vaststellen ACD doelen;
o Inspelen op actuele noden en rampen;
o Actie Schoenendoos.
• Het incidenteel en op verzoek beschikbaar stellen van opnames van erediensten;
• Het meewerken aan opnames en het uitzenden van erediensten via kerkomroep.in beeld en geluid.
• Organiseren van de autodienst voor mensen die afhankelijk zijn van derden voor vervoer naar de kerk.
• Het jaarlijks persoonlijk afgeven van de bijbelse dagboekjes bij ouderen en langdurig zieken in de gemeente.

Beleidsvoornemens middellange termijn
Voor middellange termijn is het voornemen om duidelijk te krijgen hoe we kunnen ontdekken waar de nood is, hoe hier mee om te gaan en kijken wat de mogelijkheden zijn om mensen te ondersteunen (financieel of in contact brengen met hulpverlenende instanties).
Ook zal gekeken worden of, en in welke vorm, een nauwere afstemming tussen de verschillende commissies zoals de zendingscommissie en Handje Extra gewenst is.

Daarnaast zal gestreefd worden om de bereidheid om te geven aan collecten te verhogen door ook terugkoppeling te geven over de bestede giften. Dit kan plaatsvinden tijdens de erediensten of in het kerkblad. Dit houdt echter wel in dat deze terugkoppeling ook verkregen moet worden van het betreffende collectedoel.

15. Zending

Kernwoorden

Zending, evangelisatie, relatie naar gemeente toe/ betrokkenheid van gemeente.

Inleiding
De ZWE-commissie richt zich namens de gemeente op structurele steun aan verschillende langlopende projecten. Dit zijn projecten waar leden van de ZWE-commissie zijn geweest en persoonlijke contacten hebben opgebouwd. Jaarlijks worden deze projecten met een vast bedrag gesteund. Contacten worden onderhouden door nieuwsbrieven en/ of e-mail. Momenteel worden de volgende projecten op deze manier gesteund:

- Erik Vaders In India
- Stichting Moqimi Irak
- Stichting de Figurant, specifiek het project Amacet

Verder draagt de commissie jaarlijks bij aan de landelijke Kerk in Actie en ze werkt mee aan verschillende activiteiten in de gemeente en daarbuiten.

Doelstelling
De gemeente is geroepen tot getuigenis en dienst aan alle mensen die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn geraakt. We worden als gemeente daarin opgeroepen door de Here Jezus zelf; om in eigen omgeving en elders in de wereld deze opdracht gestalte te geven in woord en daad.

Vorm
De commissie bestaat uit minimaal vijf leden, waaronder een voorzitter, penningmeester en secretaris. De commissie vergadert ongeveer één keer per zes weken, dat komt neer op ongeveer acht maal per jaar.
Tijdens de vergaderingen is een eerste punt bezinning in de commissie rondom zending. Christen zijn is midden in de zending staan. Dit betekent: leven in het contact met hen die zending zijn. Dit is in eerste instantie een individuele roeping en tegelijkertijd een roeping van de gehele gemeente. Uit onze functie is dit ook een groepsproces van gemeenteopbouwwerk.
Willen wij onze gemeente enthousiast maken en actief in zending, dan dienen we verder te kijken dan geld alleen. Geld gaat één richting op, terwijl zending per definitie twee richtingen op werkt. Wij steunen hen en zij leren ons wat geloof en mens-zijn is vanuit hun context. De commissie concentreert zich niet alleen op geldinzamelingsactiviteiten, maar juist ook op het persoonlijk contact met de projecten, waardoor echte betrokkenheid ontstaat. De commissie probeert ook de betrokkenheid van de gemeente bij het zendingswerk te vergroten door ervaringen te delen.

Verbindingen
De ZWE-commissie heeft verbindingen met de kerkenraad. Er wordt jaarlijks een jaarverslag gemaakt, dat naar de kerkenraad gaat, met eventueel mondelinge toelichting tijdens een kerkenraadsvergadering. Met de diaconie wordt af en toe gezamenlijk een actie gesteund.

Streven
De komende jaren streeft de ZWE-commissie ernaar om:
- de projecten op dezelfde manier te blijven steunen. Dat betekent dat we ons meer gaan richten op acties om geld in te zamelen, zodat inkomsten en uitgaven meer in balans komen.
- Verdiepen van onze kennis van de verschillende projecten door persoonlijk contact met de leiders van de projecten en zo mogelijk het opzoeken van projecten.
- Betrokkenheid van de gemeente vergroten door in ieder kerkblad een stukje te schrijven over een project of een nieuwsbrief af te drukken en presentaties te houden in de kerk.
- Doorgaan in het ons bezinnen op zending, luisteren naar onze roeping.

Evaluatie
Aan het begin en eind van elk seizoen een interne evaluatie: wat hebben we gedaan/ bereikt en wat gaan we doen.
Eén keer per jaar verslag uitbrengen aan de kerkenraad.

Werkplan
Activiteiten om geld te werven: Etentje organiseren voor gemeenteleden, Meimarkt. Verder oriënteren op mogelijkheden voor het organiseren van een werkvakantie bij een project. We streven ernaar activiteiten te organiseren die 2-ledig zijn, dus met als doel geld op te halen én gemeentebinding.

16, Beheer

Kernwoorden

Werven en beheer financiën, beheer en exploitatie van gebouwen, onderhoud, administratie, arbeidsvoorwaarden.

Inleiding
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen en de financiën in de breedste zin van het woord. Binnen onze gemeente zijn er diverse commissies met een eigen doelgebied. Zij hebben een budget wat zij ook zelf beheren. Deze commissies leggen jaarlijks verantwoording af via een hun jaarrekening. De gelden van de diaconie vallen niet onder het beheer van het College van Kerkrentmeesters.

Onder het beheer van het College valt het:
- werven en beheren van de financiële middelen van de kerk
- beheren van de gebouwen (zorg voor exploitatie en onderhoud)
- personele aangelegenheden (arbeidsvoorwaarden gesalarieerde medewerkers en vrijwilligers)
- administratie van de kerk (Ledenadministratie, financiële administratie en archivering)

De rechtspersoonlijkheid van de gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het college van kerkrentmeesters.

De algemene financiën van de kerk vallen direct onder haar beheer en zij geeft haar het recht van handelen bij de materiële zaken. Daarbij opereert zij binnen de grenzen van de, door de kerkenraad, goedgekeurde begrotingen en of goedgekeurde budgetten en is zij gebonden aan de regels zoals deze zijn opgesteld in de kerkorde van de PKN.

Door het college van kerkrentmeesters wordt jaarlijks verantwoording afgelegd aan de kerkenraad d.m.v. het opstellen van de jaarrekening. Daarnaast maakt zij ook een begroting voor het komende jaar. Beide documenten worden ter goedkeuring voorgelegd aan kerkenraad en gemeente.

Vanwege het belang van de zaken die het college behartigt is het college in de kerkenraad vertegenwoordigd door twee ouderling-kerkrentmeesters. Het college kan wanneer zij dit noodzakelijk acht advies uitbrengen aan de kerkenraad.

Doel:
- Het in goede staat houden van de aan haar toevertrouwde gebouwen en tuinen
- Het genereren van de benodigde gelden en het verantwoord beheren van deze gelden
- Zorgen dat de financiële verplichtingen die worden aangegaan ook worden nagekomen.
Beschikbare middelen:
1. De geldstroom waar de kerk over kan beschikken heeft twee pijlers. Dit zijn de gelden die via de Vaste Vrijwillige Bijdragen en via de collecten binnen komen.
2. Vrijwilligers vormen een belangrijk middel om de uitgaven te beperken zodat de beschikbare gelden zo doelmatig mogelijk gebruikt kunnen worden.

Zorgen voor de komende jaren
Om toch een fulltime predikant te kunnen beroepen zal worden gezocht naar een combinatie met een andere PKN gemeente. (zoals in de afgelopen tijd de Gereformeerde Kerk Yerseke) Maar de kosten voor een eigen predikant, samen met de overige uitgaven zetten een grote druk op de beschikbare middelen. Om te voorkomen dat we daardoor in financiële problemen komen, brengen we deze problematiek onder de aandacht van de gemeente. Eén van de middelen die we daarvoor gebruiken is meedoen aan de jaarlijkse actie ‘Kerkbalans’.
Duidelijk is dat de VVB de afgelopen jaren niet meer is gestegen Hieruit kan enerzijds geconcludeerd worden dat men, als gevolg van de goede financiële positie en de economische situatie van de afgelopen jaren, geen noodzaak of mogelijkheid zag om deze te verhogen en anderzijds kan ook geconcludeerd worden dat de rek eruit is.

Eenzelfde beeld geven de inkomsten uit de collecten. De standaard collecten geven al een aantal jaren een licht dalende lijn te zien.

Aandachtspunt voor de komende jaren
Financiën

- Gezien het bovenstaande zullen de komende jaren in het teken staan van het op peil houden van de inkomsten en het vermijden van overschrijdingen van uitgaven. Het streven daarbij is een predikantsplaats van min. 50% te behouden. Ook de plannen van de verschillende commissies zullen getoetst worden op hun financiële haalbaarheid en hun afhankelijkheid van de kerkelijke kas.

Gebouwen
- Voor het groeiend aantal kinderen in onze gemeente zijn in de afgelopen jaren een aantal nieuwe ruimtes gebouwd. Hierdoor zijn er nu voldoende ruimtes beschikbaar voor de opvang van onze jongeren tijdens de zondagse erediensten.

17.Omgeving en samenwerking

Samenwerking met andere kerken en gemeenten

Kerkdiensten en vieringen:
- Kerstnachtdienst 24 december, 21.30 uur
Gezamenlijke dienst van Gereformeerde kerk, Hervormde Kerk en Protestantse Ontmoetingsgemeente in het gebouw van de Hervormde Kerk aan de Dorpsstraat.

- Hemelvaartsdag, 9.30 uur
Gezamenlijke dienst van Gereformeerde kerk en Protestantse Ontmoetingsgemeente in dorpshuis ‘De Meiboom’ en het andere jaar in de Gereformeerde kerk

- Vrijdagse weeksluiting Zorgcentrum Ter Weel, 16.00 uur
Dienst bij toerbeurt, verzorgt door één van de vier kerken in Krabbendijke

- Vrijdagse weeksluiting Hof Cruninghe, 16.45 uur
Dienst bij toerbeurt verzorgt door voorgangers uit Oost Zuid - Beveland

- Gebedsdienst voor de eenheid van de kerken, jaarlijks in de maand januari
Gezamenlijke dienst van Gereformeerde kerk, Hervormde Kerk en Protestantse Ontmoetingsgemeente bij toerbeurt in één van de drie kerken.

Overleg en samenwerking predikanten en kerkelijk werkers
- Waarneming tijdens vakantieperiodes
Afspraken tussen predikanten en kerkelijk werkers van werkgemeenschap predikanten Zuid Beveland Oost
- Pastores Overleg Krabbendijke, tweemaal per jaar
Overleg met pastor van Ter Weel inzake weeksluiting door Gereformeerde kerk, Protestantse Gemeente, Hervormde kerk en Gereformeerde Gemeente Krabbendijke

Overige
- Interkerkelijke Vrouwengroep Krabbendijke, maandelijks
Samenkomst van vrouwelijke leden van de Gereformeerde kerk, Protestantse Gemeente, Hervormde kerk en Gereformeerde Gemeente Krabbendijke

- School-Kerk overleg; driemaal per jaar
Overleg tussen Gereformeerde kerk, Protestantse Ontmoetingsgemeente en Hervormde Kerk met Christelijke basisschool ‘De Zevensprong’

- Overleg kerken en gemeente Reimerswaal
Periodiek Contact tussen de kerkelijke gemeentes en de burgerlijke gemeente Reimerswaal over praktische zaken waarin kerken en gemeente een gemeenschappelijk belang hebben.