College van Kerkrentmeesters

Kernwoorden
Werven en beheer financiën, beheer en exploitatie van gebouwen, onderhoud, administratie, arbeidsvoorwaarden.

Inleiding
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen en de financiën in de breedste zin van het woord.
Commissies met een eigen doelgebied beheren hun eigen financiën en leggen jaarlijks verantwoording af via hun jaarrekening.

De algemene financiën van de kerk vallen direct onder haar beheer, waarbij opereert zij binnen de grenzen van de, door de Kerkenraad, goedgekeurde begrotingen en of goedgekeurde budgetten en is zij gebonden aan de regels zoals deze zijn opgesteld in de kerkorde van de PKN.

Onder haar beheer valt het:
- werven en beheren van de financiële middelen van de kerk
- beheren van de gebouwen (zorg voor exploitatie en onderhoud)
- personele aangelegenheden (arbeidsvoorwaarden gesalarieerde medewerkers en vrijwilligers)
- administratie van de kerk (Ledenadministratie, financiële administratie en archivering)

Doel:
- Het in goede staat houden van de aan haar toevertrouwde gebouwen en tuinen
- Het genereren van de benodigde gelden en het verantwoord beheren van deze gelden
- Zorgen dat de financiële verplichtingen die worden aangegaan ook worden nagekomen.

Beschikbare middelen:
De geldstroom waar de Gereformeerde Kerk Krabbendijke over kan beschikken heeft twee pijlers. Dit zijn de gelden die via de Vaste Vrijwillige Bijdragen binnen komen en de gelden die via de collecten binnen komen.
Vrijwilligers vormen dan ook een belangrijk middel om de uitgaven te beperken zodat de beschikbare gelden zo doelmatig mogelijk gebruikt kunnen worden.